ANBI gegevens VEA

 

Naam
Vereniging Ekklesia Amsterdam

Contactgegevens
Dongestraat 10
1078 JW Amsterdam
secretariaat@ekklesia-amsterdam.nl
www.ekklesia-amsterdam.nl
telefoon: 020 214 91 59

IBAN: NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 006053361
KvK: 40533389

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: de heer J.J. (Jos) Beishuizen
 • Secretaris: mevrouw M.A.M. (Marga) de Groen
 • Penningmeester: de heer C.F. (Stan) Teunen
 • Bestuurslid: vacature
 • Bestuurslid: mevrouw G. (Bettine) Siertsema
 • Bestuurslid: de heer J.J. (Jaap) Visser
 • Bestuurslid: de heer R. (Roel) Knol

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de bevordering van het optimaal functioneren van de Ekklesia Amsterdam.

Beleidsplan
De Vereniging Ekklesia Amsterdam is de bestuurlijke organisatie van de Ekklesia Amsterdam, een onafhankelijke oecumenische gemeente.

De Vereniging Ekklesia Amsterdam tracht haar doel te bereiken door:

 • het (doen) organiseren van periodiek te houden liturgische diensten, leer- en discussiebijeenkomsten;
 • het stimuleren van groepsactiviteiten rond en in het verlengde van de liturgische diensten, welke zich kunnen uitstrekken over alle gebieden van het maatschappelijk, cultureel en religieus leven;
 • het behartigen van het onderling pastoraat onder de deelnemers aan de liturgische diensten en de deelnemers van de leer- en discussiebijeenkomsten;
 • het behartigen van de participatie van de Ekklesia Amsterdam binnen regionale en (inter)nationale verbanden van geestverwante gemeenten.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributies, bijdragen en subsidies;
 • opbrengsten en collectes;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere inkomsten.

Het beheer van de geldmiddelen en het andere vermogen van de vereniging berust bij de penningmeester.

De geldmiddelen worden aangewend om het doel van de vereniging – het optimaal functioneren van de Ekklesia Amsterdam – mogelijk te maken.

Een liturgisch team is inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor de kerkdiensten, pastorale zorg en andere activiteiten van de vereniging en heeft daarvan de dagelijkse leiding.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten
Zoals genoemd onder Beleidsplan.

Financiële verantwoording
Hieronder zijn de jaarrekeningen en begrotingen te bekijken en te downloaden.

2022: